Grizzly79

Alkotmányjog 1. - Jegyzetek

43 posts in this topic

Az Alkotmányjog 1. el?adások jegyzetei kerülnek ide.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Az Alkotmányjogi Tanszék által megadott jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája:

 

Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréb?l (Pécs, 1996. Szerk.: Kiss László):

- Jogállam és hatalommegosztás 7-37. o.

 

 

- Szuverenitás és hatalomgyakorlás 37-63. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- Alkotmány és alkotmányosság 63-119. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- A képviselet 189-199. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- A választási rendszer 199-219. o.

kiss_laszlo_valogatott_fejezetek_a_rendszeres_alkotmanytan_korebol__a_valasztasi_rendszer_199_219.pdf

 

- Kormányzás és kormányzati rendszer 219-247. o.

kiss_laszlo_valogatott_fejezetek_a_rendszeres_alkotmanytan_korebol__kormanyzas_es_kormanyzati_rendszer_219_247.pdf

 

- A Parlement 249-287. o. ***nincs benne a kiadott szakirodalmi listában, de véletlenül meglett ezért feltettük***

kiss_laszlo_valogatott_fejezetek_a_rendszeres_alkotmanytan_korebol__a_parlement_249_287.pdf

 

- A politikai pártok 475-499. o.

kiss_laszlo_valogatott_fejezetek_a_rendszeres_alkotmanytan_korebol__a_politikai_partok_475_499.pdf

 

 

 

Petrétei József (kéziratok):

- Az alkotmányos demokrácia

petretei_jozsef_01_az_alkotmanyos_demokracia.pdf

 

- Az önkormányzatok fogalmáról, jellegér?l és alkotmányi szabályozásáról

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- Az alapvet? jogokról

petretei_jozsef_03_az_alapveto_jogokrol.pdf

 

- Az alapvet? jogok a magyar Alkotmányban

petretei_jozsef_04_az_alapveto_jogok_a_magyar_alkotmanyban.pdf

 

 

Chronowski Nóra: Az alkotmánybíráskodás. Jura 2001/2. szám 97-105. o.

Innen letölthet?: http://jura.ajk.pte.hu/cikkek.php?cikk=29

 

Ezek egy része sajnos csak könyvtárban elérhet? és fénymásolás utján beszerezhet?. Mivel azonban egyik kolleginánk már megfutotta ezt a kört és volt kedves nekem egy fénymásolás erejéig átadni a dokumentumokat, ezért nemcsak lemásoltam, de be is szkenneltem az anyagokat, hogy a többieknek már ne kelljen ezzel szívni. Mégiscsak egyszer?bb a munkahelyen, vagy otthon kinyomtatni az anyagokat, mint sorban állni a könyvtárban, majd pedig a fénymásolónál.

 

Szóval itt az összes anyag pdf-ben. Mivel fénymásolt anyagokat szkenneltem be ezért a min?ség olyan, amilyen. Szerintem egyébként néhány nagyon rossz min?ség? laptól eltekintve általánosságban nem vészes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hát, ez gyönyör?.. Találtam coospace-n egy beugró kérdéssort, ami a második szemeszter végén lesz esedékes ránk nézve. Alig párszáz kérdés, amire ha nem tudsz válaszolni, nem is húzhatsz tételt...

Ez egyre jobb lesz :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hát, ez gyönyör?.. Találtam coospace-n egy beugró kérdéssort, ami a második szemeszter végén lesz esedékes ránk nézve. Alig párszáz kérdés, amire ha nem tudsz válaszolni, nem is húzhatsz tételt...

Ez egyre jobb lesz :lol:

Azt én is láttam. Olyan 600 kérdéses a beugró! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ebben a kidolgozásban, ha jól láttam van némi plussz, szemezgessetek. 190.. valahány oldal kinyomtatva.

Jó tanulást!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ebben a kidolgozásban, ha jól láttam van némi plussz, szemezgessetek. 190.. valahány oldal kinyomtatva.

Jó tanulást!

Biztos, hogy csatoltál? Csak egy oldal látszik!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sziasztok! Bocs a hibáért, remélem most már minden oké.

Err?l van szó! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Meg tudnátok mondani, hogy mi a neve a könyvnek, ami mostanában jelent?:)

 

Üdv.

Szabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiszteletem.

 

Elkészültem az alkotmányjog azon tételeivel, amelyek a kéziratokból vannak összeszedve - zanzásítva. Sajnos id? hiányában a többi tétel kidolgozásra nem kerül, könyvb?l jól tanulhatók. Segítségül odaírtam minden tételhez, hol találhatók a könyvekben - mert ugye kett? van:)

 

Bár közigjognál nem írtam, de azért remélem egyértelm?, ha valaki mégse menne át, ne az legyen az indok, "mertazildiszartételtírt :) ". Nem kötelez? ebb?l tanulni, egy lehet?ség, egy kis segítség. nem árt hozzá elolvasni az egész anyagot, hátha megjegyeztek bel?le még valamit, ami nekem nem volt annyira fontos, de talán pont az a plusz, amire szükségetek lesz.

Hogy is szokták ezt mondani? Távozás után reklamációt nem fogadunk el :lol::D

 

Kéz és lábtörést Mindenkinek!!! :)

 

TI

kollokvium_1_felev_alkotmanyjog_tetelek_timon_ildiko.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello Mindenki!

 

Aki ráállt már az alkotmányjogra, az látta, hogy a korábban felrakott anyagok némileg hiányosak. Ez azért van mert, nekem sem volt meg minden.

 

Ezért megkérném azon kedves évfolyamtársamat, akinek megvannak a következ? dokumentumok, az küldje le nekem beszkennelve emailben és én felrakom ide.

 

Email címem: grizzly79@gmail.com

 

Szóval ezen anyagok kellenének:

 

Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréb?l (Pécs, 1996. Szerk.: Kiss László):

- Alkotmány és alkotmányosság 63-119. o.

- A képviselet 189-199. o.

 

Chronowski Nóra: Az alkotmánybíráskodás. Jura 2001/2. szám 97-105. o.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello Mindenkinek!

 

A levelez? tagozat tételsora az idei félévben a következ?:

 

Kollokviumi tételsor

Levelez? Tagozat

2008/2009. tanév

 

I. FÉLÉV

 

1. Az alkotmány fogalma, a jogi alkotmányfogalom jellemz?i

2. Az alkotmányfejl?dés f?bb állomásai, az alkotmányok csoportosítása

3. Az alkotmány funkciói és alkotórészei

4. Az alkotmányozó hatalom és az alkotmányozás

5. Az alkotmányosság fogalma és összetev?i

6. Az alkotmány értelmezése

7. A jogforrás fogalma, csoportosítása, a jogforrási hierarchia

8. A jogszabályok érvényessége és hatályossága

9. A jogállam fogalma, tartalma és megjelenési formái

10. A jogállam értéktartalmú alapelemei

11. A hatalommegosztás mai interpretációjának lehetséges modellje

12. A szuverenitás tanának kialakulása és fejl?dése, a népszuverenitás, a jogszuverenitás és az állami szuverenitás közötti összefüggések

13. Az alkotmányos demokrácia fogalma, a közvetlen demokrácia fórumai

14. Az alkotmányos demokrácia jellemz?i

15. Az állami szuverenitás fogalma, összetev?i és az államok bels? tagozódása

16. Az alkotmányjogi képviselet fogalma és jellege. A parlamenti mandátum tartalma

17. A választás fogalma és tartalma. A kompetitív választás funkciói

18. A választójog fogalma és a választási rendszerek

19. A politikai pártok fogalma, és történeti fejl?désének vázlata

20. A politikai pártok f?bb jellemz?i és funkciói a demokratikus jogállamban

21. A politikai közvetít? rendszer az alkotmányos demokráciában

22. Az önkormányzás fogalma, az önkormányzatok típusai

23. Az államszervezet fogalma

24. A kormányzás fogalma, tartalma és módja. A kormányzás elhatárolása a többi állami alaptevékenységt?l

25. A parlament fogalma, a modern parlamentek kialakulása. A parlament struktúrája és funkciói

26. Kormányzati rendszerek

27. Az alkotmánybíráskodás fogalma és típusai

28. Az alapjogok kialakulása, fejl?dése, csoportosítása

29. Az alapjogok fogalma, jellege, korlátai

30. A hatályos Alkotmány létrejötte és fejl?dése

31. A magyar Alkotmány alapelvei

32. A Magyar Köztársaság jogszabályai

33. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei

34. A jogalkotási felhatalmazás, a jogalkotási eljárás f?bb szabályai

35. Az állampolgárság fogalma, állampolgársági alapelvek

36. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése

37. A magyar állampolgárság megsz?nése, állampolgársági eljárás

38. A szuverenitás megjelenése a hatályos magyar Alkotmányban, a képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya

39. Az országos népszavazás tárgya, kizárása, formái, alanyai, kezdeményezése

40. Az országos népi kezdeményezés, a népszavazás és a népi kezdeményezés eljárási szabályai

41. A magyar országgy?lési képvisel?k választási rendszerének általános jellemz?i, a választási alapelvek

42. Az országgy?lési képvisel?k jelölése, a választási kampány szabályozása. A választási szervek

43. Szavazás az országgy?lési képvisel?választás során, a jogorvoslati lehet?ségek

44. Az országgy?lési képvisel?választás érvényessége, eredményességének megállapítása

45. A helyi választások

46. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés

47. A pártok m?ködése és gazdálkodása a Magyar Köztársaságban

48. A Magyar Köztársaság államszervezetének f?bb jellemz?i

49. Az Országgy?lés jellege, feladata és hatásköre

50. Az Országgy?lés megalakulása és megbízatása. A képvisel?csoport

51. Az Országgy?lési képvisel?k

52. Az Országgy?lés szervezete, a tisztségvisel?k feladatai. Az Országgy?lés Hivatala

53. Az Országgy?lés plenáris ülésének tárgyalási rendje

54. Az Országgy?lés bizottságai, a bizottságok ülésezési rendje

55. Az Országgy?lés által tárgyalt indítványok, a törvényjavaslatok tárgyalási rendje

56. A Magyar Köztársaság Kormányának jellege, a Kormány helye az államszervezetben

57. A parlamenti bizalom és felel?sség általános szabályai. A Kormány és a miniszterek felel?ssége a Magyar Köztársaságban

58. A Kormány feladat- és hatásköre

59. A Kormány m?ködése, a Kormány m?ködését segít? szervek

60. A miniszterek és az államtitkárok jogi helyzete a Magyar Köztársaságban

61. A köztársasági elnök helye a magyar államszervezetben, a köztársasági elnök felel?ssége

62. A köztársasági elnök megbízatása

63. A köztársasági elnök jogköre az Országgy?léssel kapcsolatban

64. A köztársasági elnök jogköre (az Országgy?léssel kapcsolatos jogok kivételével)

65. A magyar Alkotmánybíróság jellege, az alkotmánybírák választása

66. Az Alkotmánybíróság hatásköre, az el?zetes és utólagos normakontrollra vonatkozóan

67. Az Alkotmánybíróság hatásköre (az el?zetes és utólagos normakontroll kivételével)

68. Az Alkotmánybíróság szervezete, eljárása

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Véletlenségb?l kétszer vettem meg a Kukorelli István AlkotmánytanI. könyvet, és szeretnék túladni rajta! Sok választható tantárgyhoz jó, ha érdekel valakit, akkor jelezze!Köszi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ha valakinek van friss órai jegyzete, illetve kidolgozott tételei, legyen kedves feltölteni ide! El?re is köszi! :boxing:

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréb?l (Pécs, 1996. Szerk.: Kiss László):

- Jogállam és hatalommegosztás 7-37. o.

 

- Szuverenitás és hatalomgyakorlás 37-63. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- Alkotmány és alkotmányosság 63-119. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

- A képviselet 189-199. o.

SAJNOS NINCS MEG. HA VALAKINEK MEGVAN KÜLDJE EMAILBEN PLEASE!

 

 

Sziasztok! Valaki fel tudná ide rakni ebb?l a könyvb?l a többi szkennelt anyagot is? El?re is nagyon köszönöm!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now