Jump to content
JogászOnline.Hu
Grizzly79

Túl A Vizsgán! - Polgári Jog 4.

Recommended Posts

Akinek még hátra van...

A szellemi alkotásoknál a szerz?i jogból szinte semmit sem kérdeznek, max 1 kérdés vagy mondjuk egy fogalom van innen.

Már nem emlékszem a konkrét kérdésekre, de védjegy volt benne, know how fogalom, és a hozzá kapcsolódó 2 elmélet, szabad felhasználás, jogdíjjal kapcsolatos kérdés is van, öröklésnél mindig van egy parentéla, vagy a köteles részre, vagy a kitagadásra is rákérdeztek, dologinál fogalmak, és igaz hamis...

 

Az összes polgári jogi vizsgák közül ez volt a legnehezebb, és a leghúzósabb, mert a szelleminél amit órán jól kivesézett a tanár úr, na abból nem kérdezett szinte semmit, ellenben van a könyvben még utána vagy 100 oldal, ami elég nehezen emészthet?, és abból kérdeznek...

 

Öröklési könyv elég jó, dologi... ?szintén szólva ahhoz hozzá se fogtam :)

Úgy érzem, ott az állítás igaz de az indoklás hamis stb.. játékhoz semmi tudással is ugyanannyi esélyem volt, mint ha megtanultam volna...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Akinek még hátra van...

A szellemi alkotásoknál a szerzői jogból szinte semmit sem kérdeznek, max 1 kérdés vagy mondjuk egy fogalom van innen.

Már nem emlékszem a konkrét kérdésekre, de védjegy volt benne, know how fogalom, és a hozzá kapcsolódó 2 elmélet, szabad felhasználás, jogdíjjal kapcsolatos kérdés is van, öröklésnél mindig van egy parentéla, vagy a köteles részre, vagy a kitagadásra is rákérdeztek, dologinál fogalmak, és igaz hamis...

 

Az összes polgári jogi vizsgák közül ez volt a legnehezebb, és a leghúzósabb, mert a szelleminél amit órán jól kivesézett a tanár úr, na abból nem kérdezett szinte semmit, ellenben van a könyvben még utána vagy 100 oldal, ami elég nehezen emészthető, és abból kérdeznek...

 

Öröklési könyv elég jó, dologi... őszintén szólva ahhoz hozzá se fogtam :)

Úgy érzem, ott az állítás igaz de az indoklás hamis stb.. játékhoz semmi tudással is ugyanannyi esélyem volt, mint ha megtanultam volna...

Köszi Szeva ! :)

Vkra marad, mert nem fért be a vizsgaidőszakba...

Share this post


Link to post
Share on other sites

A méltányossági vizsga tapasztalatait írnám most ide, mivel olyat meg senki nem tett közzé.

 

Szóval tegnap voltunk 5-en méltányossági vizsgázni.

2 része volt a vizsgálnak.

Fabó tanár úr kérdezett minket dologi es öröklés témakörében, Bércesi tanar úr pedig a szellemi alkotásokból.

 

Maximalis jóindulat és segítőkészség jellemezte a vizsgaztatókat.

Kettesével vizsgáztunk.

Nem volt egyszerű vizsga. Másfél óra hosszat biztosan eltartott.

Mindenkinek sikerült.

 

Államvizsgára nagyon meg kell majd tanulni...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naszóval. Május 16-án írtam meg a polgár 4. vizsgát, leírom, amire még emlékszem bel?le:

 

Dologi jog:

- Igaz-hamis (ha jól emlékszem 15 pontot ért a 30-ból)

- A dologi jog rendszere

- A rendelkezési jog tartalma, korlátozásának módjai

- A szükséghelyzet fogalma, szabályozása

- Különbség a találás és a gazdátlan javak elsajátítása között

 

Öröklési jog:

- Igaz-hamis (16 pont a 30-ból) --> itt megint felt?nt egy kétértelm? mondat, miszerint: Az írásbeli magánvégrendelet hatályát veszti, ha

megsemmisül (lehet, hogy nem pont így volt megfogalmazva, de ez a lényeg). Egy lány megkérdezte a Bércesit, hogy akkor itt most mit kéne válaszolni, merthogy igaz is lehet, meg hamis is lehet. Erre ? azt válaszolta, hogy: Hát ha van kivétel...egy kis jogértelmezés ;) Ebb?l úgy lehetett levenni, hogy ezeknél inkább a hamisat fogják elfogadni, merthogy ugye van alóla kivétel, tehát nem teljesen igaz.

- Ági öröklés szabályai

- Érdemtelenség szabályai

- Jogesetben az osztályra bocsátásról volt szó, bár szerintem nem igazán volt jogeset, ugyanis le kellett írni az osztályra bocs. feltételeit, és csak meg kellett állapítani, hogy a fent leírtakban volt-e helye osztályra bocsátásnak.

 

Szellemi alkotások j.:

- Itt f?leg fogalmakat kérdeztek (védjegy, szerz?i m? fogalma, ill. mi NEM szerz?i m?, találmány fog-a és mi NEM számít találmánynak, használati mintaolt., stb, többre nem emlékszem :/ )

- A szerz? személyhez f?z?d? jogai, ezekr?l kellett írni is. Nagyon kifejteni nem igazán volt hely, de a lényeget össze lehetett foglalni 1-1 mondatban

- Volt 3 összehasonlítás-féle, de ebb?l már csak arra emlékszem, hogy földrajzi árujelz? <--> eredetmegjelölés.

 

Én ennyit tudtam összeszedni így egy hét távlatából, ha valakinek beugrik még valami, írja meg :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Múlt csütörtökön ugrottam neki e szépséges tárgynak. A vizsga meglehet?sen nehéz volt, az eredményre még várok.

 

Szellemi alkotások joga:

- a használati mintaoltalom fogalma, jellemz?i,

- az iparjogvédelem fogalma, részterületei,

- a know-how fogalma,

- a szerz?i vagyoni jogok korlátai,

- a találmány és a feltaláló viszonya.

 

Dologi jog:

- a dolog fogalma,

- 15 igaz-hamis,

- a többire jelenleg nem emlékszem.... :)

 

Öröklési jog:

- csonka parentéla fogalma,

- osztályrabocsátás fogalma,

- dologi hagyomány fogalma,

- jogeset megoldása (házastárs el?z? házasságából származó, közösen nevelt gyermek és a saját gyermek kizárása volt a f? irányvonal, valamint a kötelesrész),

- 15 igaz-hamis.

 

Ha bármi egyéb eszembe jut, azonnal megosztom, ígérem!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

Múlhéten ezek voltak a kérdések

 

Dologi jog

1. Kakukktojás, szerzésmódokról, meg volt még egy, de azt már nem tudom milyen témában

2. Az elbirtoklás megszakadása és nyugvása

3. Tv. kiegészítés, dolog, használat, meg még kettő amire már nem emlékszem

4. Igaz-hamis-ból volt 15 bd.

 

Öröklési:

1.A törvényes öröklés általános szabályai

2. Az ági öröklési igény mikor nem elégíthető ki a tv. szerint, vagy valami ilyesmi

3. Kakukktojás, (kitagadás, lemondás, érdemtelenség; 15 év, örökhagyó akarata, több örökös; meg egy haramadik)

4. Igaz- hamis 15 db.

 

Szellemi alkotások:

Használati mintaoltalom, védjegy, szerző jogai és és korlátai, a szabadalmas jogai és korlátai, licencia szerződés, meg itt is voltak még, összesen 10 fogalom volt.

 

A kakukktojásos feladatnál indokolni is kell, ha rossz az indoklás vagy nincs, akkor az egész feladat 0 pont. :S

 

Nekem szerencsére 3-as lett, sok sikert hozzá!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

A kötelesrészt minden teher és korlátozás nélkül kell kiadni. IGAZ

A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelemben szóval előadja, és ez alkalommal kijelenti, hogy szóbeli nyilatkozata az ő végrendelete. IGAZ

az osztályrabocsátás szabályai lehetővé teszik, hogy a túladományozott örököstől visszaköveteljék az adomány megfelelő részét – PTK 622§ HAMIS!

az ági vagyonon fennálló özvegyi jog korlátozását csak a leszármazók kérhetik – HAMIS – Ptk 612§ (3)

a kizárás okát az örökhagyó nem köteles megjelölni – IGAZ Ptk 637§ (2)

Az örökbefogadott az örökbefogadó és a vér szerinti szülei után is örökölhet. – HAMIS- Ptk 618§ (titkos esetén nem)

Az írásbeli magánvégrendelet hatályát veszti, ha megsemmisül –HAMIS, Ptk 633 miatt

az allográf végrendelet tanúk nélkül is érvényes, ha ügyvéd ellenjegyzi HAMIS

nem minden kiesési ok vezet ahhoz, hogy az örökös elesik a hagyatékban való részesedéstől IGAZ

az öröklés egyetemes vagy különös jogutódlás HAMIS

az ipso iure öröklés elve alapján a kötelesrészt a jogosult az örökhagyó halálával szerzi meg HAMIS

az örökhagyó halálát megelőző 15 évnél régebbi juttatásokat nem kell osztályra bocsátani HAMIS

a halál esetére szóló ajándékozás tárgya az örökhagyó bármely vagyontárgya lehet

a hagyatéki tartozásokért a megadományozottak is felelhetnek IGAZ

a felmenő által meghatározott vagyontárgy megvételére adott pénzösszegből vett vagyontárgy a bírósági gyakorlat szerint ági vagyonnak minősül IGAZ

Ha az ismeretlen hitelezők közjegyzői felhívására határidőben nem jelentkeznek, igényüket elvesztik IGAZ

A hatósági határozattal történő tulajdonszerzésnek a szerző jóhiszeműsége is feltétele IGAZ 120§

A haszonélvezet joga keletkezhet törvény, szerződés és bírósági határozat alapján IGAZ

A szerzésmód jogi tény, a szerződés jogcíme pedig jogi cél IGAZ

A magyar jog az átruházással történő tulajdonszerzés kauzális és tradicinális elven alapul. IGAZ

A bíróság a közös tulajdon megszüntetésének bármely törvényben szabályozott módját választhatja, ha legalább egy tulajdonostárs nem ellenzi. IGAZ

A ráépítéssel történő tulajdonszerzés feltétele, hogy az így szerzett tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. IGAZ

Telki szolgalom csak közvetlen szomszédos telkek közötti viszonyban áll fenn. HAMIS

A kereskedelmi forgalomban való szerzés körébe esik pl. a piacon bárkitől vásárlás IGAZ

A jogos önhatalom az elveszett birtok visszaszerzésére már nem irányulhat HAMIS

A békés birtoklásba megzavart fél birtoklásához való jogosultságát kell bizonyítani. HAMIS

Az épület tulajdonjoga elválhat a föld tulajdonjogától, tehát a föld és a rajta álló épület külön-külön akkor is forgalomképes, ha azok tulajdonosa különböző személy IGAZ

Birtokvédelem mindig a jegyző előtti eljárással indul. HAMIS

Igénypert a tulajdonos indítja az ellen, akinél a dolog van HAMIS (végrehajtás kérő ellen)

Kereskedelmi forgalomban a jóhiszemű vevő nem tulajdonostól is szerezhet ingatlant. HAMIS

Ingatlan tulajdonjogának öröklés útján való megszerzése származékos szerzés, ezért a tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. HAMIS

Az ági öröklét két teljes parentélára terjed ki HAMIS

Az osztályrabocsátás a törvényes örökösöket terheli IGAZ

A végrendeletben szereplő utóörökös nevezés ipso iure érvénytelen IGAZ

A lemondás joga bármely örököst megilleti HAMIS

A túlélő házastárs elveszti az általa örökölt állagot, ha újra házasodik HAMIS (nem az állagot, hanem a haszonélvezetet veszti el)

A növedékjog szabálya a törvényes és a végrendeleti örökös rendjébe is érvényesül HAMIS

Az öröklési szerződés ingyenes is lehet, mert alkalmazandók rá a tartási és életjáradéki szerződés szabályai HAMIS

Aki jogerősen öt évi, vagy azt meghaladó szabadságvesztésre ítélték, az érdemtelen az öröklésre HAMIS (kitagadás)

Aki vak, az csak közvégrendeletet tehet HAMIS

Ha az írásbeli magánvégrendelet megsemmisül, hatályát veszti HAMIS

Ha az örökhagyó után végrendelet marad, ági öröklésre nem kerülhet sor ? HAMIS, mert ha nem fedi le akkor törvényes öröklés

A végrendelet érvénytelenségére bárki határidőn nélkül is hivatkozhat HAMIS, mert csak az aki örökölne

A végrendeleti tanú javára is lehet juttatást rendelni, de ennek érvényessége feltételhez kötött IGAZ

A közjegyzőnél letett végrendelet hatályát veszti a visszavétellel, ha nem felel meg valamely végrendeleti típus érvényességi feltételének IGAZ

A több laptól álló holográf végrendelet minden oldalát alá kell írnia az örökhagyónak IGAZ

Aki korlátozottan cselekvőképes, bizonyos formában törvényes képviselője nélkül is tehet érvényesen végrendeletet. IGAZ

Edited by derrick

Share this post


Link to post
Share on other sites

Polgár4-ről túl sokat beszélni nem lehet szerintem, hacsak nincs meg valakinek az egész kérdéssor! Az új ptk. miatt sem változott az összetétele. Szerencsére még nem kérik a zálogjogot, de hogy ez még hány féléven keresztül lesz így,az egy jó kérdés...

A dolgozat most is 3 részből áll. Dologi, öröklés és szellemi.

A szellemiben csak fogalommeghatározás volt az első (május 15-ei) vizsgán (másodlagos mű, formatervezési minta, védjegy + a kizárási okok, eredetmegjelölés... stb.).

Öröklésnél fogalmak (érvénytelenség esetei), igaz-hamis, és jogeset ( az örökhagyó végrendeletében 2 lányára hagyta a vagyonát. Az idősebbiknek még életében adott 3milliót,amit úgy adott,hogy az az örökrészbe beszámítandó,ezt a lány is elismerte. viszont a hagyaték felosztásánál,mikor a kisebbik erre hivatkozott, az idősebbik nem fogadta el,hogy a 3 milliót beszámítsák neki--- ehhez volt 2 kérdés, azt hiszem a beszámítás feltételei, és h ez esetben fennállt-e).

A dologi rész fogalmakkal kezdődött, igaz-hamissal folytatódott és végén voltak még kérdések,de már nem emlékszem,hogy mik... Szerintem a dologihoz kell könyvet is kézbe venni. Az igaz-hamis részhez talán elég mindenhova a törvény. Ha a tavalyi szisztémát követik,akkor várható még ennél cifrább dolgozat is. Írtam tavaly olyat,ami már brutális reláció analízissel volt tele (mondat egyik fele igaz, a másik hamis és van közte kapcsolat...stb.), és az oldalak/feladatok száma is növekedhet! Essetek túl rajta minél hamarabb! Sok sikert!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Az alább posztolt igaz/hamis nagyon nagy segítség, ez a dolgozat gerince. (nem tudom én voltam e csak így, de sokszor volt olyan hogy a tesztes feladatnál egymás alatt szürreálisan sok igaz vagy hamis követte egymást sorban, és ott már féltem is hogy talán valami nem frankó így :D) Tényleg cifra kérdéseket tudnak összeállítani, és valóban; az id? el?rehaladtával egyre csak nehezedik. Minél el?bb írjátok meg, ha tudjátok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sziasztok!

 

POLGÁR 4 levelez? írásbeli dolgozat néhány kérdése - 2015.12.17. (els? meghirdetett id?pont a vizsgaid?szakban)

 

A vizsgáról:

 

levelez?sök közül 20-an vettünk részt, csatlakoztak az igazságügyisek is, ezért kb 40-en lehettünk, Molnár Kálmánban írtuk, egymás mellett kett? hely kihagyással, a sorokat folyamatosan feltöltve, egymás mögött ülve, a felügyel? tanár Adankó Adrienn volt. A vizsgára 1,5 óra állt rendelkezésre (igazságügyiseknek 45 perc), kett? lapot kaptunk, egyiken kizárólag szellemi, a másikon dologi és öröklési kérdések vegyesen, mindkett? oldalon. A szellemi pontszáma 35 volt, a dologi és öröklésé 30-30. Az írásbelihez kell a másfél óra a kifejt?s kérdések nagy száma miatt.

 

Szellemi kérdések (ennyire emlékszem)

- kapcsolódó jogi oltalom, földrajzi jelz?k, védjegyjog, know-how, licenciaszerz?dés, használati mintaoltalom és feltételei, szerz?i jogok és korlátai, szerz?i szabad felhasználás fogalma és feltételei, szerz?i vagyoni jog korlátai, szabadalmas jogai és kötelezettségei

 

A fentieket kellett néhány sorban fogalom szinten kifejteni, sok rizsára nem volt hely.

 

Dologi kérdések (amire emlékszem)

- telki szolgalom fogalma, szükséghelyzetre vonatkozó szabályozás, elbirtoklás feltételei ingatlan esetében, nemo plus iuris illetve még egy latin fogalom (ez nem jut eszembe) jelentésének ismertetése, tulajdonjog jogviszony tartalma

 

Öröklési kérdések (amire emlékszem)

- kötelesrész számításának szabályai (amit bele kell számítani és ami nem tartozik bele), szóbeli végrendelet szabályai, a jogeset is örökléssel volt kapcsolatos, ez az alábbi:

 

örökhagyó halála után nincs leszármazó és nincs végrendelkezés sem, de van egy üdül?ingatlan, amire bejelentkezik a túlél? házastárs, az örökhagyó néhai édesanyjának lánya, aki az örökhagyó féltestvére, illetve anyagi ágon a nagyfater is, azt állítva, hogy a kérdéses ingatlant anno még ? vette az örökhagyónak, és ez igazolást is nyer.

 

A kérdés az volt, hogy az egyes, öröklésre igényt tartó személyek mire hivatkozva tartanak igényt az ingatlanra, ebben az esetben hogy kell eljárni, milyen öröklési helyzettel állunk szemben. Konkrétan nem kérdezték meg, hogy ki fogja kapni az ingatlant.

 

A dologi és öröklési írásbeli rész felét, egész pontosan 30 pontot tett ki két részre osztva, külön dologi és külön öröklési témakörben az IGAZ-HAMIS feleletválasztós feladat. Nem volt relációanalízis, pusztán annyit kellett eldönteni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. Na ezeket az állításokat nem jegyeztem meg, viszont a néhány bejegyzéssel korábbi postban olvasható állításokhoz hasonló állítások voltak, s?t, néhány egy az egyben szerepelt is azok közül a jelenlegi dolgozatban. Ha témaköröket kellene megjelölni, akkor birtokvédelem, tulajdonszerzési formák (találás, átruházás), volt állítás az egyesüléssel, ráépítéssel, haszonélvezettel kapcsolatban, öröklésnél több is érintette az írásbeli végrendelet alaki követelményeit, közvégrendeletet, ági vagyon, törvényes öröklés, parentéla is felmerült egy egy állítás formájában. Minden igaz-hamis állításra egy pont, a kifejt?s, fogalommeghatározós kérdésekre átlagban 5 pont járt.

 

ZÁLOGJOGI KÉRDÉS EGYÁLTALÁN NEM VOLT. Ugyanígy nem volt kérdés az ingatlannyilvántartásról sem. Szellemivel kapcsolatban igaz-hamis nem volt, ott csak fogalmakat kérdeztek. Konkrét törvényre, történelmi rizsára, elméletekre kérdés nem volt.

 

Véleményem szerint több igaz-hamis állítás félrevezet? és kétértelm? volt, az egyes fogalmak kidolgozásához pedig indokolatlanul kevés helyet hagytak ki, tehát feltehet?en néhány rövid mondatot várnak el lényegre tör?en minden fogalomhoz.

 

Mindenkinek sok sikert!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...